MTP Branch-1, Amôtlah zy ta Pihnô C.Nôzi O sana tláhrai hriana hneipa a cha

Dated Amôtlah 21st pamih 2023

Joint meeting ta bie avaw pathlu chiehpa hawhta MTP Branch 1 Amôtlah zy ta atanoh Tari 21/03/2023 liata Pinô C.Nozi (Beingiachhiesâ Nô) O sana tláhrai hriana hneipa a cha.

Share This Post